Právní informace

Informace uvedené na tomto webu nelze považovat za nabídku nebo doporučení a slouží pouze pro všeobecné informační účely související s investováním do dluhopisů a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Informace slouží nespecifickému okruhu osob.

Přípravě informací obsažených na těchto webových stránkách byla věnována maximální péče a byly zpracovány v dobré víře, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel proto neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Proto vás žádáme o přezkoumání správnosti našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. Neponeseme odpovědnost za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek, který může být kdykoliv změněn.

Schválení prospektu ČNB by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme všem budoucím investorům, aby si přečetli Prospekt a Konečné podmínky emise dluhopisů, než učiní investiční rozhodnutí. Plně pak pochopí potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Vaše investiční nebo jiné rozhodnutí nedoporučujeme zakládat výhradně na základě informací na tomto webu, ale doporučujeme se obrátit na investičního poradce nebo na dluhopisy@natland.cz. Velmi podstatné pro investiční rozhodování je znalost konkrétního prospektu dluhopisu a v něm obsažená rizika.

Natland upozorňuje na skutečnost, že jakékoli právní jednání, jehož je smluvní stranou, činí zásadně v písemné formě, a to prostřednictvím oprávněné osoby, jednání učiněná v jiné formě či neoprávněnou osobou, jej v souvislostech s investováním do fondů nezavazují.

Natland si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.