Právní informace

Informace uvedené na tomto webu nelze považovat za nabídku nebo doporučení a slouží pouze pro všeobecné informační účely související s investováním do dluhopisů a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Informace slouží nespecifickému okruhu osob.

Přípravě informací obsažených na těchto webových stránkách byla věnována maximální péče a byly zpracovány v dobré víře, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel proto neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Proto vás žádáme o přezkoumání správnosti našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. Neponeseme odpovědnost za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek, který může být kdykoliv změněn.

Schválení základního prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou emitentem nabízeny, ani potvrzení emitenta těchto dluhopisů.

Vaše investiční nebo jiné rozhodnutí nedoporučujeme zakládat výhradně na základě informací na tomto webu, ale doporučujeme se obrátit na investičního poradce nebo na dluhopisy@natland.cz. Velmi podstatné pro investiční rozhodování je znalost konkrétního prospektu dluhopisu a v něm obsažená rizika.

Natland upozorňuje na skutečnost, že jakékoli právní jednání, jehož je smluvní stranou, činí zásadně v písemné formě, a to prostřednictvím oprávněné osoby, jednání učiněná v jiné formě či neoprávněnou osobou, jej v souvislostech s investováním do fondů nezavazují.

Natland si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.