Právní informace

Informace uvedené na tomto webu nelze považovat za nabídku nebo doporučení a slouží pouze pro všeobecné informační účely související s investováním do dluhopisů a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Informace slouží nespecifickému okruhu osob.

S ohledem na velké množství aktuálních dat na internetu, nemůžeme ručit za úplnost, správnost a obsahovou neporušenost zde uložených informací. Proto vás žádáme o přezkoumání správnosti našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. Neponeseme odpovědnost za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek, který může být kdykoliv změněn.

Schválení základního prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou emitentem nabízeny, ani potvrzení emitenta těchto dluhopisů.

Vaše investiční nebo jiné rozhodnutí nedoporučujeme zakládat výhradně na základě informací na tomto webu, ale doporučujeme se obrátit na investičního poradce nebo na dluhopisy@natland.cz. Velmi podstatné pro investiční rozhodování je znalost konkrétního prospektu dluhopisu a v něm obsažená rizika.

Natland právně jedná zásadně v písemné formě a jednání v jiné formě nás v souvislostech investováním do dluhopisů nezavazuje.

Natland si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.