Slovníček pojmů

Akvizice

Získávání či nabytí hmotného či nehmotného majetku, aktiva. Pro Private Equity investice jde typicky o převzetí společnosti, firmy.

Buy-out

Odkup majoritního podílu ve firmě. Podle toho, kdo či jak odkupuje můžeme dále rozeznávat Management či Employee buy-out (pokud majoritu kupují manažeři resp. zaměstnanci firmy) či Leveraged buy-out kdy kupující použije finanční páku pomocí zadlužení kupované firmy.

Angel investment vs. Venture investment vs. Late Stage Venture

Moderní technologický pokrok umožňuje zrod nových služeb a produktů v malých firmách, které se následně rychle rozvíjí. Typický průběh financování počátků je takový, že po vlastní investici zakladatelů přichází Angel investoři jako přípravný mezistupeň před zásadním vstupem Venture kapitálu. Ten může mít podobu jednotlivce, díky výhodám diversifikace jsou však mnohem častější Venture fondy. Venture investice tedy investují do malých firem s dobrým produktem a business plánem a pomáhají tak produkt rozvinout a/nebo jej uvést na trh. Jakmile má rozvinutá firma uvedený vlastní produkt, ale chybí jí např. manažerská struktura či finanční podpora pro nové produkty a firemní expanzi, jedná se o tzv. Late Stage Venture investice, ve kterých Private Equity fondy hrají důležitou roli.

Venture Investment vs. Private Equity

Venture investice se zaměřují na raný rozvoj firem. Private Equity investuje do zralých firem (či firem v pozdní fázi rozvoje), které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. V obou případech jde však o investice s cílem vytvořit zisk ať už skrze další rozvoj firem, nebo skrze jejich následný prodej.

Growth Segment

Zralé zavedené firmy se svým místem na trhu, které potřebují zafinancovat expanzi na nové trhy či vlastní akvizice. Typický cíl pro Private Equity investory.

Due Dilligence

Předtím, než investor vstoupí do cílové společnosti, provede její komplexní prověrku Due Dilligence, včetně hloubkového finančního, technického a manažerského auditu.

Exit strategie

Stanovení konkrétního strategického cíle investora a konkrétního postupu pro případ jeho nenaplnění. Strategickým cílem může být vstup na burzu či prodej strategickému investorovi. V případě jeho nenaplnění může být exit strategií i uzavření firmy.

Turn-Around či Rescue

Investice do firem v problémech (někdy nazývaných Distressed Assets) s cílem jejich konsolidace a přenastavení fungování tak, aby opět mohly dlouhodobě generovat zisk. Pokud se tento sanační postup nezdaří, může být i likvidační postup tím nejzdravějším, co lze pro dané aktivum šetrně zajistit.

Diverzifikace

Základní způsob minimalizace rizika. Náhodný negativní šok může postihnout jakoukoli firmu či strategii. Rozdělením portfolia mezi více investic či investičních nástrojů snižuje investor riziko zásadního ohrožení své investice daným negativním šokem. Předpokladem jsou investice do rizikově „nekorelovaných“ aktiv, jež nejsou vystaveny stejným zdrojům negativních šoků.

EBITDA

Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (zkratka pochází z anglického „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization“). Odpovídá hrubému provoznímu zisku.

EBIT

Zisk před zaplacením úroků a daní (zkratka pochází z anglického „Earnings Before Interest, and Taxes“). Na rozdíl od EBITDA tedy již započítává odpisy.

Nominální a reálná výnosnost

Nominální výnosnost měří nárůst hodnoty investice v prostém finančním vyjádření, např. v běžných korunách. Reálný výnos očišťuje tuto hodnotu o míru inflace, a bývá tak menší než nominální. V letech nízké inflace (v ČR do r. 2016) není tento rozdíl zásadní, nicméně dnes ztrácí koruna v hotovosti až 3% své hodnoty každý rok, proto tříprocentní nominální výnosnost investice znamená, že si investor nijak nezvýšil svou kupní sílu.

Likvidita

Očekávaná rychlost, s jakou lze směnit dané aktivum na hotovost. Je spojena s otázkou diskontu – pokud je prodávající ochoten přijmout dostatečnou slevu na hodnotě aktiva, lze likviditu aktiva zvýšit (obdrží méně hotovosti, ale dříve).

Diskont

Umenšení nominální částky, zpravidla v procentuálním vyjádření. Je třeba odlišit „diskont“ od “diskontní sazby“, což je úroková sazba, za kterou centrální banka půjčuje komerčním bankám nebo státu. Určuje tak převládající úroveň úrokových sazeb komerčních bank na trhu, čímž také implicitně spoluurčuje cenu volného finančního kapitálu.

Korelace

Vzájemný vztah ve změnách dvou veličin. Pokud se obě mění stejným (opačným) směrem, jde o pozitivní (negativní) korelaci. Odpovědný investor vhodnou volbou portfolia snižuje riziko ztráty z investiční strategie. Příbuzným indikátorem je také „Beta koeficient“ aktiva.

Beta koeficient

Koeficient beta určitého aktiva měří poměr volatility (proměnlivosti v čase) výnosnosti daného aktiva vůči volatilitě výnosnosti všech aktiv jako celku. Koeficient Beta vyšší než 1 znamená, že hodnota daného aktiva se mění ještě rychleji než hodnota ostatních aktiv. Při hospodářském růstu tak například hodnota takových společností roste rychleji než vlastní trh. Při hodnotě Beta menší než 1 roste (či klesá) hodnota aktiva méně než hodnota ostatních aktiv. Koeficient tak měří riziko z všeobecných pohybů na trhu.