Když s námi chcete investovat

Zhodnocujeme kapitál, spravujeme majetek. Kvalifikovaní investoři, kteří investují spolu s námi prostřednictvím fondů patřících do skupiny Natland, mohou získat zajímavé zhodnocení vloženého kapitálu a příkladnou správu majetku. Společné projekty, jež sami řídíme a nad nimiž máme přímou kontrolu, rozvíjíme v oblasti nemovitostí, energetiky a finančních služeb.

Cílem našeho investování je stabilní růst. Do podniků a projektů, které se stanou součástí našeho portfolia, přinášíme kvalitní finanční řízení, správu a vytížení aktiva, což v důsledku znamená vyšší tržní zhodnocení.  V prvotní fázi financujeme z vlastních zdrojů, až po stabilizaci přichází varianta financování například bankou.

 • 1,13 miliardy Kč Objem majektu fondu Natland investiční fond SICAV, podfond Natland nemovitostní.
 • 449 milionů Kč Objem majetku fondu ECFS Credit Fund SICAV.

Vyberte si z našich fondů

Typ Emitent Druh fondu Očekáváný výnos akcií Odkupy Úpis Veřejně obchodovatelné Minimální investice Vstupní poplatek Výstupní poplatek Náklady fondu
PIAR PRIA VIAD ECFS Credit Fund SICAV Fond kvalifikovaných investorů 6,9 - 8,8 % měsíčně měsíčně ne 1 mil. Kč resp. 125 tis. € do 3 % 0 % po 3 a více letech, 15 % po 2 letech, 20 % do 2 let max. 3 % z hodnoty majetku fondu
PIA Natland investiční fond SICAV, a.s. Natland nemovitostní podfond Fond kvalifikovaných investorů 6,0 - 6,6 % pololetně (do 90 dní) měsíčně na Burze cenných papírů Praha 1 mil. Kč resp. 125 tis. € 3 % 0 % po 3 a více letech, jinak 10 % max. 5 % z hodnoty majetku fondu

Výhody investování do fondů

Mám zájem o investici

Děkujeme za Váš zájem o investici. Pokud chcete více informací o možnostech investovat anebo s námi chcete spolupracovat v oblasti investic, vyplňte, prosím, kontaktní formulář anebo se ozvěte přímo. Bude se Vám věnovat Radek Pajič.

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Vzkaz

  Kontaktní osoba

  Právní informace

  Informace uvedené na tomto webu nelze považovat za nabídku nebo doporučení a slouží pouze pro všeobecné informační účely související s investováním do investičních fondů nebo fondu kvalifikovaných investorů a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Informace slouží nespecifickému okruhu osob.

  Přípravě informací obsažených na těchto webových stránkách byla věnována maximální péče a byly zpracovány v dobré víře, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel proto neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Proto vás žádáme o přezkoumání správnosti našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. Neponeseme odpovědnost za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek, který může být kdykoliv změněn. Schválení základního prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou emitovány fondem, ani potvrzení emitenta dluhopisů fondu.

  Vaše investiční nebo jiné rozhodnutí nedoporučujeme zakládat výhradně na základě informací na tomto webu, ale doporučujeme se obrátit na investičního poradce nebo na adresu obhospodařovatele fondu info@avantfunds.cz. Velmi podstatné pro investiční rozhodování je znalost konkrétního statusu fondu a v něm obsažená rizika.

  AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER |Hvězdova 1716/2b | 140 00 Praha 4 – Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/.

  Natland upozorňuje na skutečnost, že jakékoli právní jednání, jehož je smluvní stranou, činí zásadně v písemné formě, a to prostřednictvím oprávněné osoby, jednání učiněná v jiné formě či neoprávněnou osobou, jej v souvislostech s investováním do fondů nezavazují.

  Natland si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.