Investice do finančních nástrojů

Kreditní fond ECFS Credit Fund SICAV je fondem kvalifikovaných investorů, který se zaměřuje na investiční cenné papíry, majetkové účasti či úvěry. Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých a nepřímých investic do majetkových účastí, cenných papírů a úvěrů. Investovat bude více než 90 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů (akcií a dluhopisů), cenných papírů kolektivního investování, do účastí a do poskytování úvěrů a zápůjček.

 • až 8,8 % očekávaný výnos PRIA
 • 583 milionů Kč objem majetku fondu
 • 559 milionů Kč fondový kapitál
 • 4 roky investiční horizont
Data k 30.4.2024

Proč investovat do fondu

 • Nadstandardní výnos prémiových investičních akcií (PRIA) až do výše 8,8 % p.a.*
 • Nová třída dividendové investiční akcie VIAD s plánovanou roční výplatou dividendy až do výše 50 % zhodnocení fondového kapitálu **
 • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií)
 • Výnos jednotlivých tříd investičních akcií:

            PIAR (Prioritní růstové investiční akcie) výnos ve výši 6,9-8,4 % p.a.*

             PRIA (Prémiové investiční akcie) výnos ve výši 7,2-8,8 % p.a.*

 • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií PIAR ve výši 6,9 % p.a. u investičních akcií PRIA ve výši 7,2% p.a.,  a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIAR a PRIA), a to až do výše tohoto fondového kapitálu
 • Profesionální správa majetku
 • Vyšší míra diverzifikace portfolia 
 • Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (CYRRUS, a.s.).
 • Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy.
 • Regulace Českou národní bankou.
 • Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech.
 • Podmínky investice dle pravidel fondů kvalifikovaných investorů, tedy pokud investor čestně prohlásí, že rozumí rizikům a má s investováním zkušenosti, je minimální investice 125 tisíc EUR. Pokud k čestnému prohlášení prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá zázemí a cílům investora, je minimální investice 1 milion Kč.

* jedná se o časově omezené navýšení maximálního výnosu PIAR a PRIA akcií od 1.9.2022 do 31.8.2024.

** bez garantovaného minimálního výnosu a jeho horní hranice

Základní parametry

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu investiční cenné papíry, majetkové účasti, úvěry
Emitovaný cenný papír Prioritní růstové investiční akcie (PIAR) 
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč pro třídy akcií PIAR
5 mil. Kč pro třídy akcií PRIA
v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 6 měsíců 
Výstupní poplatek 0 % při žádosti o odkup po 3 letech od úpisu 
15 % při žádosti o odkup po 2 letech od úpisu 
20 % při žádosti o odkup do 2 let od úpisu
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech 
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu TPA Audit s.r.o.

Základní informace

​Dne 30.3.2021 Fond vznikl zápisem do obchodního rejstříku.​ Datum zápisu Fondu v seznamu Investičních fondů s právní osobností vedeném ČNB podle§ 597 odst. 1 písm. a) ZISIF: 16.3.2021.

Obhospodařování fondu
Obhospodařování Fondu je prováděno pouze Investiční společností a není, ani z části, svěřeno jiné osobě. Obhospodařovatelem je AVANT investiční společnost, a.s.​, IČO: 27590241​, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle. Rozhodnutím  o  povolení  k činnosti  Investiční  společnosti  je  rozhodnutí  ČNB č.j. 41/N/157/2006/5 2007/5698/540 ze dne 4.4.2007, jež nabylo právní moci dne 4.4.2007.

Depozitář fondu
Depozitář je společností zapsanou do seznamu depozitářů vedeného ČNB v souladu s § 596 písm.d) ZISIF a je jím společnost CYRRUS, a.s.​, se sídlem Veveří 3163/111. Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 63907020

Investiční cíl a zaměření fondu

Investičním cílem Fondu je setrvale dosahovat stabilního zhodnocení prostředků vložených Investory. Fond bude investovat většinu hodnoty svého majetku do investičních  cenných  papírů  (akcií  a dluhopisů),  cenných  papírů  kolektivního investování, do Účastí a do poskytování úvěrů a zápůjček. Investice do Fondu je vhodná pro Kvalifikované investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší míru rizika tak, aby dosáhli ve střednědobém  dlouhodobém horizontu odpovídajícího zhodnocení investovaných prostředků.
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Informace o prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnosti o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad a další důležité informace pro investory naleznete zde.

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

Mám zájem o investici

Děkujeme za Váš zájem o investici. Pokud chcete více informací o možnostech investovat anebo pokud s námi chcete spolupracovat v oblasti investic, vyplňte, prosím, kontaktní formulář anebo se ozvěte přímo. Bude se Vám věnovat Radek Pajič.

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Vzkaz

  Kontaktní osoba

  Právní informace

  Informace uvedené na tomto webu nelze považovat za nabídku nebo doporučení a slouží pouze pro všeobecné informační účely související s investováním do investičních fondů nebo fondu kvalifikovaných investorů a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Informace slouží nespecifickému okruhu osob.

  Přípravě informací obsažených na těchto webových stránkách byla věnována maximální péče a byly zpracovány v dobré víře, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel proto neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Proto vás žádáme o přezkoumání správnosti našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. Neponeseme odpovědnost za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek, který může být kdykoliv změněn. Schválení základního prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou emitovány fondem, ani potvrzení emitenta dluhopisů fondu.

  Vaše investiční nebo jiné rozhodnutí nedoporučujeme zakládat výhradně na základě informací na tomto webu, ale doporučujeme se obrátit na investičního poradce nebo na adresu obhospodařovatele fondu info@avantfunds.cz. Velmi podstatné pro investiční rozhodování je znalost konkrétního statusu fondu a v něm obsažená rizika.

  AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER |Hvězdova 1716/2b | 140 00 Praha 4 – Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/.

  Natland upozorňuje na skutečnost, že jakékoli právní jednání, jehož je smluvní stranou, činí zásadně v písemné formě, a to prostřednictvím oprávněné osoby, jednání učiněná v jiné formě či neoprávněnou osobou, jej v souvislostech s investováním do fondů nezavazují.

  Natland si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.