Investujte do nemovitostního fondu

Natland investiční fond SICAV, podfond Natland nemovitostní, je veřejně obchodovaný fond kvalifikovaných investorů, který investuje do developmentu a nemovitostí. Cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři a své zdroje diverzifikuje na vícero projektů na území hlavního města Prahy, přičemž další investice plánuje i na území Středočeského kraje či na území krajských měst. Současné a minulé projekty skupiny Natland si můžete prohlédnout zde.

 • 638 milionů Kč fondový kapitál
 • 1,088 miliardy Kč objem majetku fondu
 • 4 roky investiční horizont
Data k 31.12.2023

Do jakých projektů fond investoval

Proč investovat do fondu

 • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) až do výše 8,5 % p.a. (MAX).
 • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět a můžete si na ně sáhnout.
 • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
 • Profesionální zázemí úspěšné Investiční skupiny Natland s dlouholetými zkušenostmi. Zakladatelé fondu mají vysokou odbornost a bohaté zkušenosti s developerskými projekty.
 • Zaměření investic do developerských projektů umístěných v lokalitách s perspektivou vysokého zhodnocení.
 • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
 • Podmínky investice dle pravidel fondů kvalifikovaných investorů, tedy pokud investor čestně prohlásí, že rozumí rizikům a má s investováním zkušenosti, je minimální investice 125 tisíc EUR. Pokud k čestnému prohlášení prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá zázemí a cílům investora, je minimální investice 1 milion Kč.

Základní parametry

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti, rezidenční development
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Veřejná obchodovatelnost ano
Frekvence úpisu investičních akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 30/60/90 dní po konci pololetí dle objemu odkupovaných investičních akcií
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech, 10 % při odkupu do 3 let
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu (dle vývoje skladby portfolia aktiv)
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu TPA Audit s.r.o.

Základní informace
Dne 1. 6. 2011 nabylo právní moci rozhodnutí ČNB č.j.: 2011/5998/570, Sp/2011/187/571 o povolení k činnosti investičního fondu Natland investiční fond SICAV, a. s.

Obhospodařování fondu
Podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech (zákon č. 240/2013 ve znění pozdějších dodatků) je fond Natland investiční fond SICAV, a. s. speciálním fondem kvalifikovaných investorů, jehož majetek je obhospodařován investiční společností AVANT investiční společnost, a.s.
Společnost je fondem kvalifikovaných investorů, investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Depozitář fondu
Na základě depozitářské smlouvy funkci depozitáře pro Natland investiční fond SICAV, a. s. vykonává Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 45244782.

Investiční cíl a zaměření fondu
Investičním cílem Fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři Fondu, a to zejména na základě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor (dále jen „nemovitosti“) jakožto do aktiva dlouhodobě zachovávajícího svou hodnotu, a dále do věcných práv k nemovitostem, pokud lze taková věcná práva ekonomicky využít, s tím, že výnosy investic budou převážně opatřovány prodejem nebo pronájmem nemovitostí a jejich obhospodařováním. Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu v délce čtyř a více let, jakož i v poplatcích a náhttp://220701_statut_podfondkladech fondu.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Klíčové informace Fondu (KID) a statut fondu naleznete zde. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

Informace o prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnosti o investorech (daňových nerezidentech a amerických osobách) na specializovaný finanční úřad a další důležité informace pro investory naleznete zde.

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

Dne 3. 1. 2024 se bude konat valná hromada Natland investiční fond SICAV, a to v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 14078, 9. patro. Více informací naleznete zde

Dne 3. 10. 2022 došlo ke změně jména společnosti z Natland Assets Fund SICAV, a. s. na Natland investiční fond SICAV, a. s., Natland nemovitostní podfond.

Dne 9. 6. 2022 došlo ke změně jména společnosti z Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s na Natland Assets Fund SICAV, a. s.

Mám zájem o investici

Děkujeme za Váš zájem o investici. Pokud chcete více informací o možnostech investovat anebo pokud s námi chcete spolupracovat v oblasti investic, vyplňte, prosím, kontaktní formulář anebo se ozvěte přímo. Bude se Vám věnovat Radek Pajič.

V případě, že se chcete informovat o fondu jako takovém, věnovat se Vám bude zástupce AVANT investiční společnost, a.s., jakožto obhospodařovatel a administrátor fondu, resp. podfondu. Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Více informací  https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Vzkaz

  Kontaktní osoba

  Právní informace

  Informace uvedené na tomto webu nelze považovat za nabídku nebo doporučení a slouží pouze pro všeobecné informační účely související s investováním do investičních fondů nebo fondu kvalifikovaných investorů a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Informace slouží nespecifickému okruhu osob.

  Přípravě informací obsažených na těchto webových stránkách byla věnována maximální péče a byly zpracovány v dobré víře, informace v něm obsažené však mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel proto neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Proto vás žádáme o přezkoumání správnosti našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům. Neponeseme odpovědnost za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek, který může být kdykoliv změněn. Schválení základního prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou emitovány fondem, ani potvrzení emitenta dluhopisů fondu.

  Vaše investiční nebo jiné rozhodnutí nedoporučujeme zakládat výhradně na základě informací na tomto webu, ale doporučujeme se obrátit na investičního poradce nebo na adresu obhospodařovatele fondu info@avantfunds.cz. Velmi podstatné pro investiční rozhodování je znalost konkrétního statusu fondu a v něm obsažená rizika.

  AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER |Hvězdova 1716/2b | 140 00 Praha 4 – Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/.

  Natland upozorňuje na skutečnost, že jakékoli právní jednání, jehož je smluvní stranou, činí zásadně v písemné formě, a to prostřednictvím oprávněné osoby, jednání učiněná v jiné formě či neoprávněnou osobou, jej v souvislostech s investováním do fondů nezavazují.

  Natland si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.